Bestyrelsesmøde den 11. februar 2017

Grundejerforeningen Helmklit

Bestyrelsesmøde den 11. februar 2017 hos formanden

Afbud fra Bjarne Jensen. Referent: Jette Christensen

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendt

 1. Siden sidst fra formanden: henvendelse fra en grundejer.
  Dette drøftes – og formanden vender tilbage til pgl.

  Vejgenopretning: dette projekt er tilendebragt.

 1. Deklarationer: På hjemmesiden forefindes deklarationer der gælder for området. Bemærk venligst de gældende regler for vejenes bredde (stamvej: 6 m bred 2 m rabat til begge sider. Stikvej: 4 m bred og 2 m rabat til begge sider).

 1. Stier: Bestyrelsen gør opmærksom på, at stier i området SKAL være ryddet for private ejendele.

 1. Generalforsamling: a. Den grønne cafè i Multihallen har meddelt, at de ikke fremadrettet kan tilbyde forplejning ifm arrangementet. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at Generalforsamlingen 2017 flyttes til Fjand Gårdbutik.

  På valg er: fra bestyrelsen – Aase Vad, Bente Pilegård og Jette Christensen
  Derudover er samtlige suppleanter og billagskontrollanter på valg.
  Vejdagen starter kl 14 det sædvanlige sted.